Commissie MER blijkt nooit om advies gevraagd over PFAS-installatie Schiphol

Vandaag heeft de Commissie MER (CieMER) aan SchipholWatch bevestigd nooit te zijn gevraagd om een advies over de installatie die Schiphol wil bouwen om PFAS-gifgrond te reinigen.

Dit staat haaks op de bewering die adjunct-directeur Mario Bakker van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maandag jongstleden deed ten overstaan van een volle zaal bezorgde burgers. Hij beweerde daar dat de Commissie MER “had meegekeken” bij het besluit om geen milieueffectrapportage van Schiphol te eisen.

In zo’n rapportage worden de mogelijke schadelijke aspecten van de installatie nauwgezet in kaart gebracht met als doel het milieu en de leefomgeving zo goed mogelijk te beschermen. Het opstellen van zo’n rapport kost echter veel tijd en veel geld. En de uitkomst kan zijn dat de nadelige gevolgen en de risico’s te groot zijn.

Schiphol gaf daarom zelf in de vergunningaanvraag aan dat een MER-procedure niet nodig is. De Omgevingsdienst nam die opinie klakkeloos o...

14-03-2024 15:52
SchipholWatch