Kritiek bbA op gemeentebegroting 2021

Tijdens de commissievergadering ABM (Algemeen Bestuur en Middelen) dinsdag 27 oktober heeft fractievoorzitter Ruud Kootker de begrotingsvoorstellen van het College voor het jaar 2021 flink bekritiseerd. Hieronder zijn tekst.
Voorzitter,
Corona en de dientengevolge noodzaak om via MS Teams te vergaderen, dwingt tot beperkingen. Dat is jammer, want er valt over deze begroting, aanvullende voorstellen en tweede tijdvakrapportage veel te zeggen.
Dank in de eerste plaats aan de ambtelijke staf voor haar voorbereidende werk en inhoudelijke technische bespreking van gisteravond.
Ik beperk mij in mijn bijdrage tot drie hoofdzaken:

de kapitaalinvesteringen
de pijlers van het begrotingsbeleid , met name het onderdeel bezuinigingen
de voorstellen betreffende het Lokale noodfonds Corona

Maar eerste enkele algemene opmerkingen vooraf:

Het is zonneklaar dat het College de afgelopen jaren teveel geld heeft uitgegeven, en de tekorten heeft afgedekt uit de reserves , met dank aan de Enecogelden
Het is ook zonneklaar dat het College niet de moed heeft gehad om te bezuinigingen, de lokale lasten met name de OZB te verhogen en de kaders voor alternatieve financieringsmogelijkheden met de raad vast te stellen en in een eerder stadium van deze collegeperiode tot uitvoer te brengen
Ook duidelijk is dat dit College haar torenhoge ambities niet, in overleg met de raad, wil temporiseren en prioriteren
Het effect is simpelweg dat we nu ten dele op de blaren moeten zitten, met veel geschuif tussen en met reserves en met de introductie van een nieuwe vondst “ betalen tijdens gebruik”, waar dat tot voor kort in de VVD traditie heette “ wij schuiven geen lasten door naar toekomstige generaties”.

Waar kiest dit College voor?

Geen pas op de plaats, wel investeren
Waar nodig en waar mogelijk………..
Van structureel naar incidenteel

Klinkt aardig, maar je kunt ook zeggen

College heef ongelofelijke haast ( a la Herman van Veen)
College regeert over haar graf heen
College kennelijk bang er straks niet meer te zitten

bbA heeft altijd gezegd prioriteren en temporiseren , mede in het licht van de openstaande ambities en risico’s. Tegen dovemansoren……..
Waar zijn wij teleurgesteld over:

de wijze van totstandkoming

geen heroverweging , zoals eerder aangekondigd, wel financiële trucage
geen twee varianten, een milde en een ernstige, die zouden worden uitgewerkt
geen raad brede aanpak en voor de oppositie alleen maar “ oud voor nieuw “ mag spelen
en geen pas op de plaats in 2021 en pas in 2022 praten over meerjarenperspectief zoals door Raat in AN eerder aangegeven 2021,

Conclusie: college eigen ambities te groot ( bang dat ze er over 1,5 jaar niet meer zitten?)

 
3 Thema’s te bespreken wat bbA betreft ( mede als gevolg beperking MS Teams)
1. Kapitaalinvesteringen

Systematiekwijziging en spelregels als bij een donderslag uit heldere hemel
Besluit zonder dat de raad de kaders heeft vastgesteld (zie pag. 24 aanvullende voorstellen onder E beleidsmatige kaders en risicoprofiel) ; dat komt pas bij de
Perspectiefnota volgend jaar
Kapitaallastfinanciering uit verlaging rekenrente, waardoor nu geen ( maar let op; straks wel) rentelasten
Nu : gedwongen beslissing zonder beleidskader om de ambities van het College de vrije loop te laten
Moeilijk om daar zo maar een positieve beslissing op voorhand op te geven

2. Bezuinigingen

terugkerend thema zonder dat overgegaan wordt tot actie
bbA punt vanaf aantreden van dit College
raad aan zet; wat bbA taakstellende opdracht vanuit de raad voor oplevering voorafgaand aan de P nota. Stel b.v. een bedrag van tenminste 5 mio, dat kunnen zij in Aalsmeer ook.
Voorstel: overwegen een motie op dit punt, graag reactie van andere partijen

3. Lokaal Noodfonds

plafond t.o.v. prognose 11,2 tegen over 5,4
toekenning posten 30 tot en met 35

meerkosten afval
kermisopbrengsten
meerkosten belastingen
meerkosten begraafplaats
parkeerinkomsten
bedrijfsvoering

totaal 2,5 mio , waardoor prognose oploopt tot 8 mio
argumentatie: “de actuele stand van het fonds laat ruimte , zodat de belasting van de algemene reserve kan worden beperkt”
geen “ roof” uit het fonds voor tekorten gemeente toestaan
ECHTER: zie raadsbesluit 8 april 2020. “ inwoners, instellingen, zelfstandige ondernemers en bedrijven in Amstelveen ondersteunen bij negatieve gevolgen van de corona uitbraak, in aanvulling op compenserende maatregelen van het rijk, de banken en andere instellingen “. ( onmiddellijke ondersteuning, op maat, etc. )
Voorstel: amendement met als doel van noodfonds maar algemene reserve

28-10-2020 10:35
Burgerbelangen Amstelveen